Zásady ochrany osobních údajů

1.       Základní ustanovení

Správce osobních údajů podle čl. (o) zákona č. 18/2018 Sb. 33708762 se sídlem Suľany 174, 951 25 Hruboňovo (dále jen “provozovatel”). Kontaktní údaje provozovatele jsou následující: adresa: Suľany 176, 951 25 Hruboňovo, e-mail: medknizat@gmail.com, mobil: +421944191306. Osobním údajem se rozumí jakákoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelná fyzická osoba je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje odpovědné osoby: Vojtěch Knížat, IČO: 33708762 se sídlem Suliany 174, 951 25 Hruboňovo, e-mail: medknizat@gmail.com, mobil: +421944191306.

2.       Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyřízení vaší objednávky. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

3.       Právní základ a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle § 13 odst. 1 lit. b) Zákona, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 lit. f) Zákona, Váš souhlas se zpracováním pro účely přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 lit. a) zákona v případě, že neexistuje objednávka na zboží nebo služby. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem; při zadávání objednávky jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít ani ji ze strany provozovatele plnit, zasílání obchodních sdělení a provádění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce nedochází/nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 zákona. K takovému zpracování jste udělili výslovný souhlas. 

4.       Doba uchovávání osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem.
správcem a uplatňování nároků vyplývajících z těchto smluvních vztahů po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu. Po dobu odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, nejdéle však po dobu 15 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání správce osobní údaje vymaže. 

5.       Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodávkách zboží/služeb/platbách na základě smlouvy, poskytující služby pro provoz e-shopu a další služby v souvislosti s provozem e-shopu, poskytující marketingové služby. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé poštovních služeb / cloudových služeb. 

6.       Vaše práva

Za podmínek stanovených v zákoně musíte právo na přístup k vašim osobním údajům podle § 21 zákona, právo na opravu osobních údajů podle § 22 zákona nebo na omezení zpracování podle § 24 zákona, právo na výmaz osobních údajů podle § 23 zákona, právo vznést námitku proti zpracování podle § 27 zákona, právo na přenositelnost údajů podle § 26 zákona, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

7.       Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení ukládání a uchovávání osobních údajů v listinné podobě, zejména …Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8.       Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vyplývající ze zpracování osobních údajů se řídí právním řádem Slovenské republiky bez ohledu na,
odkud byl proveden přístup. K řešení sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi účastníkem a provozovatelem jsou příslušné slovenské soudy. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk). Odesláním objednávky z online objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte. Zaškrtnutím souhlasu v online formuláři vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami. Zaškrtnutím políčka souhlasu potvrzujete, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zašle vám novou verzi zásad ochrany osobních údajů na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli. Tyto podmínky vstupují v platnost dne 25.5.2018.